Biseltoc®

Den här webbplatsen är endast avsedd för personal inom hälso- och sjukvården.

 • Biseltoc® är avsett för vuxna och barn från 6 år för symtomatisk behandling av icke-produktiv rethosta.
 • Pentoxiverin är ett centralt icke-narkotiskt hostdämpande läkemedel med specifik verkan på hostreflexen.
 • Inga beroende- eller abstinenssymtom har observerats.
 • Vid oral administering startar den hostdämpande effekten efter 10 – 20 minuter och varar 4 – 6 timmar.
 • Pentoxiverin verkar på hostcentrum vilket visar på antitussiv verkan.
 • Pentoxiverin har även en lätt lokalanestetisk effekt på svalg och tunga.
  • Om det föreligger smärta i svalget rekommenderas att dosen gurglas innan nedsväljning.
 • Lungfunktionstest visar att pentoxiverin har en lätt bronkdilaterande effekt.
 • Pentoxiverin har även milda spasmolytiska och antikolinerga egenskaper. Jämfört med kodein har ingen nedsättning av andningsvolymen observerats.
 • Använd ej under graviditet eller amning.

Kontraindikationer och försiktighet

Biseltoc® ska inte användas vid graviditet eller amning eller om andningsinsufficiens eller CNS-depression föreligger. Biseltoc® är kontraindicerat hos barn under 6 år. Försiktighet rekommenderas vid lever eller njurproblem. Patienter med det ärftliga tillståndet av fruktosintolerans (HFI) bör inte ta/ges detta läkemedel. Försiktighet rekommenderas för patienter med astma, glaukom eller benign prostatahypertrofi. Biseltoc® ska inte tas under mer än 2 veckors tid.

Utbildningsfilm Rethosta

med ST-läkare Eva Amtkil och Professor Lars Hagberg

Produktfilm om Biseltoc® 2,13mg/ml

Medical Lead Holger von Fircks berättar om produkten Biseltoc®

Ålder Kroppsvikt Dos En förpackning på 190 ml räcker upp till:
Barn 6-15 år 20 till 26 kg 5 ml 3-4 gånger dagligen ca 9 dagar
27 till 45 kg 7,5 ml 3-4 gånger dagligen ca 6 dagar
46 till 60 kg 15 ml 3-4 gånger dagligen ca 3 dagar
Ungdomar > 15 år och vuxna > 60 kg 15 ml 3-4 gånger dagligen ca 3 dagar

Använd den graderade mätkoppen som medföljer förpackningen.

Läs mer om hosta på Internetmedicin

Referenser:
* Biseltoc® SPC 2021-08-23, www.fass.se